read write.as

Share freely. Learn how.

from Frankology

An easy way, which is at least mostly true, to remember the use of assumption versus presumption is implied negativity. Presumption being the negative version.

We live in a presumptuous society.

All day people jump to conclusions, often based on no information at all, about others. I doubt this is intentional. It may be an evolutionary trait, designed to filter out “unnecessary information.” A world based on written as a posed to spoken communication doesn't help. It is notoriously difficult to read emotions in text.

Either way, it is dangerous and often leads to a confrontation in some cases, and regression in others.

In the same vein, if you believe someone else to be presumptuous, for whatever reason, best you pause and check your own reactions, chances are you too are behaving presumptively.

 
Read more...

from felaktig.[info]

01. Beskriv begreppet farmakodynamik?

 • Farmakodynamik är begreppet om vad drogen/läkemedlet gör med kroppen.

02. De flesta läkemedel utövar sin effekt på 4 olika sätt. Beskriv de olika verkningssätten och ge exempel på ett läkemedel för varje verkningssätt?

 • Receptorer: Agonist – som stimulerar kroppsegna receptorer/signalsubstanser.

Antagonist – som sätter sig receptorerna och hindrar de kroppsegna signalsubstanserna att fästa. Exempel på läkemedel: seloken, atrovent, ventoline, bricanyl.

 • Enzymer – Enzymets aktivitet kan påverkas av andra molekyler. Inhibitorer är molekyler som minskar enzymaktivitet; aktivatorer är molekyler som ökar den. Många läkemedel och gifter är enzyminhibitorer. Aktiviteten påverkas också av temperatur, kemisk miljö exempelvis pH och koncentrationen av substrat. Läkemedel: trombyl, Voltaren

 • Jonkanaler – är ett slags port i ett cellmembran som kan släppa igenom joner. Jonkanaler är uppbyggda av proteinkomplex och kan öppnas eller stängas under påverkan av elektrisk spänning (membranpotentialen), läkemedel, signalsubstanser (cytoplasmatiska signalämnen) (exempelvis GABA) eller av mekanisk belastning. Läkemedel: dioxin, isoptin

 • Bärarprotein – Bärarproteiner eller transportproteiner är särskilda proteiner i kroppen som fäster ämnen vid sig, och antingen transporterar dem runt i blodomloppet eller för ämnena in förbi cellmembranen. Läkemedel: SSRI, Ciolapram

03. Beskriv begreppet farmakokinetik och de 4 olika stegen?

 • Farmakokinetik är vad kroppen gör med läkemedlet.

 • Absorpation – hur läkemedlet tas, exv. p.o, i.v.

 • Distribution – hur läkemedlet transporteras i kroppen.

 • Metabolism – hur läkemedlet bryts ned i kroppen, exv. första-passage metabolism.

 • Exkretion(utsöndring) – utsöndring av läkemedel. exv. via njurar eller lever. via urin/faeces. Fettlösliga läkemedel utsöndras via lever till galla och vidare till faaces. Vattenlösliga läkemedel utsöndras via njurar och till urin.

04. Biotillgänlighet påverkas av...?

 • Första passage-metabolism

 • Absorptionsgrad

05. Vid vilken eller vilka administreringsvägar kan “första-passage effekten” undvikas?

 • Intravenöst

 • Rektalt

 • Transdermalt

06. Halveringstid betyder...?

 • Den tidsrymd under vilken läkemedlets plasmakoncentration har halverats.

07. Vilka två faktorer bestämmer ett läkemedels halveringstid?

 • Distributionsvolym och Clearance

08. Clearance av ett läkemedel beror på...?

 • Njurarnas och leverns förmåga att eliminera ett läkemedel

09. Beskriv ålderns (Barn/Äldre) betydelse för ett läkemedels clearance?

 • Barn under 1 år har låg clearance. 1 år till vuxen normal. För att sedan sjunka när patienten blir äldre

10. Vid administrering av furosemid till patient med grav njursvikt behöver dosen anpassas, varför?

 • Därför att furosemid verkar som ett loop-diuretikum på njurarna. Är njurfunktionen nedsatt behöver administreringen justeras.

11. Hur påverkas plasmakoncentrationen och eliminering av ett läkemedel vid graviditet? Förklara även varför det påverkas?

 • Plasmakoncentrationen kan minska och elimineringen kan gå snabbare. Därför att gravididet ökar kvinnans blodvolym med ca 1 liter och metabolismen i kroppen arbetar snabbare vilket medför att eliminering av läkemedel går snabbare.

12. Förklara begreppet distributionsvolym?

 • Ger en uppfattning om hur läkemedlet fördelats (i kroppsvatten och fettväv samt vad som finns kvar i blodbanan)

13. Förklara begreppet steady-state?

 • Det är det optimala förhållandet mellan dos och eliminineringshastighet. Där man vill ha ett visst läkemedel konstant – dosen och elimineringshastigheten ligger i linje med hur man tar läkemedlet. Att hela tiden ha en jämnvikt.

14. Förklara begreppen C och D interaktion, samt jämför skillnaden?

 • Vid en C- interaktion kan kombinationen kräva en dosanpassning

 • Vid en D- interaktion bör kombinationen undvikas.

15. Förklara begreppen typ A- och typ B- biverkning, samt ge ett exempel av vardera?

 • A-typ är dosanpassad och förväntad biverkan. Exempelvis antibiotika som kan orsaka diarré och andra mag-tarmproblem eller Morfin kan orsaka illamående och kräkning.

 • B-typ är inte dosanpassad och drabbar färre men är allvarligare. Detta kan vara allergiska reaktioner. Med i värsta fall livshotande reaktioner.

16. Hudreaktioner är en vanlig typ av biverkning, Nämn en potentiellt allvarlig form av hudreaktion?

 • Exempel skulle kunna vara IgE-medierad urtikaria, Mukotona syndrom som: erythema multiforme, Steven-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys

17. Nämn en vanlig leverbiverkan?

 • Att levern tar skada är inte en vanlig biverkan, men transaminasstegring är det.

18. Nämn en lindrig form av blod- och benmärgsbiverkan?

 • Blödningsrisk vid medicinering av blodförtunnande läkemedel.

19. Nämn tre hjärt- och kärlbiverkningar?

 • Hypertoni, hypotoni, andfåddhet.

20. Nämn en specifik neurologisk biverkning?

 • T.ex. extrapyramidala symtom av neuroleptika är specifik.

21. Varför ska inte patienter behandlas med nitroglycerin under en lång tid?

 • Det är en korttidsbehandling och efter en längre tidbehandling kan den bli verkningslös och orsaka många biverkningar. Kroppen vänjer sig vid läkemedlet.

22. Varför är behandling med morfin till patienter med grav leversjukdom kontraindicerat?

 • Behandling med morfin kan utlösa encefalopati och koma eller prekoma på grund av ändrad känslighet i hjärnan hos patienter med grav leversjukdom.

23. Vilka kontraindikationer finns för administrering av acetylsalicylsyra? (flera svarsalternativ kan vara rätt)

 • Gravid under tredje trimestern
 • Patient som fått astma, rinit eller urtikaria vid intag av ASA eller andra NSAID preparat
 • Levercirrhos
 • Svår hjärtsvikt
 • Aktivt magsår

24. Vilka biverkningar kan jag förvänta mig (vanliga) efter administrering av Adrenalin? (fler svarsalternativ kan vara rätt)

 • Huvudvärk
 • Illamående

25. Särskilda försiktigheter ska beaktas vid administrering av alfentanil. Vilka av nedanstående alternativ är korrekta? (Flera svarsalternativ kan vara rätt)

 • Vid lungsjukdom
 • Vid lågt blodtryck
 • Vid skallskada
 • Vid oro i samband med alkoholpåverkan

26. Vilka av nedanstående alternativ är korrekt gällande amiodarones farmakodynamik? (flera svarsalternativ kan vara rätt)

 • Dilaterar koronarkärlen
 • Förlängd refraktärperiod i accessoriska atrioventrikulära banor med förlångsammad överledning
 • Förlängning av hjärtfiberns aktionspotential (fas 3) genom hämning av kaliumkanalen

27. Vilka av nedanstående alternativ är korrekt gällande atropins farmakodynamik? (flera svarsalternativ kan vara rätt)

 • Atropin har en hämmande verkan på nervus vagus som i sin tur leder till en ökad hjärtfrekvensen
 • Atropin verkar sekretionshämmande främst på saliv, bronkialsekret och magsaft
 • Atropin har en kramplösande effekt på glatt muskulatur

28. Vilka påstående stämmer gällande betametasons farmakodynamik? (flera svarsalternativ kan vara rätt)

 • Betametason är ett steroidhormon
 • Betametason är en glykokortikoid

29. Vilka påstående stämmer gällande budesonids farmakodynamik? (flera svarsalternativ kan vara rätt)

 • Hämmar frisättning av inflammatoriska mediatorer
 • Har en kraftig lokal antiinflammatorisk effekt

30. Vilka biverkningar kan jag förvänta mig efter administrering av hydroxokobalamin? (flera svarsalternativ kan vara rätt)

 • Klåda och huvudvärk
 • Rödfärgning av hud och slemhinnor
 • Mörkt rödfärgad urin

31. Vilka kontraindikationer finns för administrering av diazepam? (flera svarsalternativ kan vara rätt)

 • Muskelavslappnande
 • Kramplösande
 • Ångestdämpande
 • Lugnande/sederande

32. Vilka påstående stämmer gällande diklofenaks farmakodynamik? (flera svarsalternativ kan vara rätt)

 • Diklofenak hämmar trombocytaggregationen
 • Diklofenak är en cyklooxygenas hämmare (COX-hämmare)
 • Diklofenak är en icke-steroid substans med antiinflammatoriska egenskaper (NSAID)

33. Särskilda försiktigheter ska beaktas vid administrering av fentanyl. Vilka av nedanstående alternativ är korrekta? (Flera svarsalternativ kan vara rätt)

 • Vid sjukdomen Myasthenia gravis
 • Vid samtidig andningsdepression eller obstruktiv lungsjukdom
 • Vid lågt blodtryck
 • Vid skallskada

34. Vilket av nedanstående alternativ stämmer mest överens med fenylefrins farmakodynamik?

 • Stimulering av alfa-1-adrenerga receptorer, vilket ger arteriell vasokonstriktion som åtföljs av venös kärlsammandragning

35. Vilka påstående stämmer gällande furosemids farmakodynamik? (flera svarsalternativ kan vara rätt)

 • Furosemid är ett kraftigt diuretikapreparat med snabb effekt
 • Furosemid inducerar en akut minskning av hjärtats förbelastning hos hjärtsviktspatienter (genom ökningen av blodkärlens kapacitet)

36. Vilket av nedanstående alternativ är en indikationer för administering av glucagon?

 • Vid behandling av allvarlig hypoglykemi hos barn och vuxna med diabetes mellitus

37. Vilken risk finns vid administrering av glukos?

 • Risk för vävnadsnekros vid extravasal injektion

38. Vilka kontraindikationer finns för administrering av glycerylnitrat? (flera svarsalternativ kan vara rätt)

 • Misstänkt förhöjt intrakraniellt tryck (t.ex. hjärnblödning eller skallskada)
 • Angina orsakad av hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati eftersom det kan förvärra utflödesobstruktion
 • Om patienten tar Sildenafil

39. Vilket av nedanstående alternativ är en prehospital indikation för administrering av hydrokortison?

 • Vid addisonkris

40. Vilka påstående stämmer gällande ipratropiumbromids farmakodynamik? (flera svarsalternativ kan vara rätt)

 • Ipratropiumbromid är en antikolinerg bronkdilaterare
 • Ipratropiumbromid blockerar acetylkolinets effekter i det perifera och centrala nervsystemet
 • Ipratropiumbromids effekt inträder inom 15 minuter och maximal effekt uppnås efter 1-2 timmar

41. Vilka påstående stämmer gällande ketamins farmakodynamik? (flera svarsalternativ kan vara rätt)

 • Ketamin har en kardiovaskulärt och respiratorisk stimulerande effekt vilket medger att ketamin ges till högriskpatienter i hypovolemisk chock
 • Ketamins bronkdilaterande effekt möjliggör användning på patienter med bronkialastma samt vid respiratorbehandling av status asthmaticus
 • Ketamin ger en så kallad dissociativ anestesi genom selektivt avbrott av associationsbanor i hjärnan
 • Ketamin påverkar vanligen inte reflexerna i farynx och larynx och muskeltonus förblir normal eller ökar något

42. Vilket av nedanstående alternativ är en indikation för administrering av medicinskt kol?

 • Förgiftning orsakad av paracetamol

43. Vilket av nedanstående alternativ är en prehospital indikation för administrering av loratadin?

 • Vid allergisk reaktion

44. Vilka påstående stämmer gällande metoprolols farmakodynamik? (flera svarsalternativ kan vara rätt)

 • Metoprolol är en betablockerare med relativ beta-1-selektivitet (“kardioselektivitet”)
 • Metoprolol ger en omedelbar minskning av hjärtfrekvens och kontraktilitet
 • Metoprolol ger en minskad hjärtminutvolym
 • Metoprolol förlänger refraktärperioden i AV-noden

45. Vilket av nedanstående tillstånd är en indikation för prehospital administrering av Heparin?

 • Vid akut hjärtinfarkt som ska göra PCI och om transporttid till PCI överstiger 60 minuter.

46. Vilka av nedanstående symtom tyder på en överdosering av midazolam?

 • Kardiorespiratorisk depression
 • Apné
 • Hypotoni

47. Vilka påstående stämmer gällande morfins farmakodynamik? (flera svarsalternativ kan vara rätt)

 • Morfin ökar tonus i den glatta muskulaturen i mag-tarmkanalen och ökar trycket i gall- och urinvägar
 • Morfins andningsdepressiva effekten beror på en hämning av koldioxidens stimulerande verkan på respirationscentrum
 • Morfin stimulerar dopaminreceptorer i “triggerzonen“ i förlängda märgen, vilket kan leda till illamående och kräkningar
 • Morfins analgetiska effekt beror dels på en förändrad smärtupplevelse och dels på en höjning av smärttröskeln

48. Vilka biverkningar kan jag förvänta mig (vanliga) vid administrering av naloxon? (flera svarslternativ kan vara rätt)

 • Yrsel, huvudvärk
 • Illamående, kräkningar
 • Takykardi

49. Vilka påstående stämmer gällande ondansetrons farmakodynamik? (flera svarsalternativ kan vara rätt)

 • Ondansetron blockerar frisättning av 5-HT i area postrema
 • Ondansetron blockerar 5-HT3-receptorer som i sin tur leder till en blockering av av “kräkreflexen”
 • Ondansetron är en potent och starkt selektiv 5-HT3-receptorantagonist

50. Särskilda försiktigheter ska beaktas vid administrering av oxygen. Vilka av nedanstående alternativ är korrekta? (Flera svarsalternativ kan vara rätt)

 • Vid arbete i område med risk för självantändning (olja, fett)
 • Vid kronisk obstruktiv lungsjukdom

51. Vilket av nedanstående alternativ är en prehospital indikation för administering av oxytocin?

 • Vid postpartumblödning

52. Vad heter den kemiska substans som kan häva paracetamols effekt (antidot)?

 • Acetylcystein

53. Vilka påstående stämmer gällande salbutamols farmakodynamik? (flera svarsalternativ kan vara rätt)

 • Salbutamol är en beta-receptorstimulerare med selektiv effekt på bronkernas beta-2-receptorer, som ger bronkdilatation
 • Salbutamols bronkdilaterande effekten inträder inom ett par minuter efter inhalation och når maximal effekt efter 30-60 minuter
 • Salbutamol kan underlätta upptransporten av segt sekret
 • Salbutamols effekt kvarstår i regel minst 4 timmar

54. Vilka påståenden stämmer gällande terbutalins farmakodynamik? (flera svarsalternativ kan vara rätt)

 • Terbutalin ökar nedsatt mukociliärt clearance vid obstruktiv lungsjukdom och underlättar därmed upptransporten av segt sekret
 • Terbutalin är en adrenerg beta-2-receptorstimulerare som genom selektiv stimulering av beta-2-receptorer ger bronkdilatation och uterusrelaxation
 • Den bronkdilaterande effekten av terbutalin givet i subkutan injektion inträder inom 5 minuter och maximal effekt uppnås efter cirka 30 minuter

55. Vilka kontraindikationer finns för administrering av tikagrelor? (flera svarsalternativ kan vara rätt)

 • Vid svårt nedsatt leverfunktion
 • Vid tidigare genomgången intrakraniell blödning

56. Patientfall: Du åker på en villabrand. När du kommer fram med ambulansen ser du räddningstjänst bära ut en patient i 30 års åldern. Patienten är medvetslös, har egen andning och puls. Du misstänker att patienten blivit cyanidförgiftad. Du tar fram Cyanokit (5g) och blandar pulvret med 200 ml NaCl.

Vilken styrka får den spädda lösningen? Ange i mg/ml. Visa hur du har räknat. Det krävs rätt beräkning och rätt svar för poäng.

 • 5g = 5000mg / 200 ml NaCl = 25mg/ml
 • Svar: Styrkan är 25mg/ml

57. Patientfall: Räddningstjänst kommer ut från villan med ytterligare en patient som är svårt brännskadad. Du tänker ge patienten Ringer Acetat utifrån Parklands Formel och får fram att patienten ska ha 2600 ml jämt fördelat på 8 timmar.

Med vilken dropptakt per minut administrerar du? Avrunda till jämnt heltal. Visa hur du har räknat. Det krävs rätt beräkning och rätt svar för poäng.

 • 2600ml x 20dr/ml = 52000dr
 • 8 timmar = 480 min
 • 52000dr / 480 min = 108.3 = 108dr/min
 • Svar: 108dr/min blir dropptakten.

58. Patientfall: Du ska transportera ett litet barn mellan två sjukhus och fått ordination på smärtlindring vid behov. Ordinationen är på 0,2 mg/kg och barnet väger 8000 g. Du har blandat morfin till styrkan 0,5 mg/ml. Under transport får barnet ett smärtgenombrott.

Hur många ml. ska barnet få? Visa hur du har räknat. Det krävs rätt beräkning och rätt svar för poäng.

 • Ordination: 0,2mg/kg
 • Barnet: 8000g = 8kg
 • Morfin 0,5mg/ml

 • 0,2mg x 8kg = 1,6mg

 • 1,6mg / 0,5mg/ml = 3.2ml

 • Svar: Barnet får 3.2ml Morfin

59. Patientfall: Du har en patient med akut lungödem och du vill behandla med CPAP. Den CPAP som du använder drivs på syrgas och du ställer in vredet på 20 l/min. Transporttid till sjukhuset är 45 minuter och du har två tuber som rymmer 3 liter vardera. Den ena står på 200 bar och den andra på 120 bar.

Hur lång tid räcker syrgasen? Visa hur du har räknat. Det krävs rätt beräkning och rätt svar för poäng.

 • 20l/min
 • 45 min
 • 2tub x 3l
 • 200 bar och 120 bar

 • 20L/min x 45 min = 900l

 • 3L x 200bar = 600l

 • 3L x 120bar = 360l

 • 600L+360. = 960l

 • Svar: Du har 960L i båda tuberna tillsammans och du behöver 900l för 45 minuters resa. 960l/20l/min = 48 min

60. Patientfall: Du åker på ett hjärtsoppslarm där ett barn är inblandat. Du förbereder dig genom att läsa på om Amiodarone i dina riktlinjer. Styrkan på ampullen visar 50 mg/ml med total mängd 3 ml. Enligt anvisningarna ska du späda läkemedlet med 7 ml glucos 5%.

Vilken styrka får den färdigspädda lösningen? Visa hur du har räknat. Det krävs rätt beräkning och rätt svar för poäng.

 • styrka: 50mg/ml
 • total mängd: 3 ml
 • späda med glucos 5%: 7ml

 • 50mg/ml x 3 ml = 150mg

 • 150mg / 10 ml = 15mg/ml

 • Svar: Färdigspädd styrka blir 15mg/ml

61. Vad ingår under A förutom att titta i munnen?

 • Förutom att bedöma fri luftväg under A så ingår att bedöma och stabilisera halsrygg v.b.

62. Nämn tre medvetandeskalor?

 • RLS-85
 • GCS
 • AVPU

63. Förklara på svenska vad begreppet PEARRL betyder?

 • PEARRL betyder att man har kontrollerat ögonen att pupillerna är jämstora och runda samt reagerar på ljus.

64. Vilka är bokstäverna som ska hjälpa dig i ditt anamnestagande?

 • SAMPLER och under S ska du fortsätta till OPQRST

alltså: S ——> OPQRST sedan vidare till A A M P L E R

65. Vad ska du göra direkt efter anamnestagande på vaken patient?

 • Riktad undersökning av patient

66. Under vilken bokstav ingår A-E bedömning i en SBAR-rapport?

 • A-E ingår i A i en SBAR-rapport.

67. Enligt kognitiv forskning finns det två typer av tänkande; system 1 och system 2. Beskriv de två olika systemen?

 • System 1 är det erfarenhetsbaserade tänkandet. Men gör på ett visst sätt eftersom att man enligt erfarenhet gör så. Det går snabbt.
 • System 2 är mer tankekrävande och resurskrävande tänkandet. Detta tar längre tid.

68. Vad finns det för risker med system 1-tänkande?

 • Att ambulanssjuksköterskan redan tidigt i bedömningsprocessen bestämmer sig för vad som är patientens problem

69. Vad finns det för nackdelar med system 2-tänkande?

 • Det är resurskrävande och tidskrävande. Det kan ödsla viktig tid.

70. Hur kan du som ambulanssjuksköterska på ett enkelt sätt undvika att fatta ett för tidigt beslut och på så vis arbeta mer patientsäkert?

 • Att ha ett öppet sinne och vara anpassningsbar för situationen. Inte ha ett visst tankesätt utan att sett helbilden. I samverkan med tänkande system 1 och system 2. Användande av behandlingsriktlinjer.

71. Vad finns det för risker med användande av behandlingsriktlinjer och bedömningsinstrument?

 • Risk för att behandlingsriktlinjerna blir allt för styrande och att patientens berättelse blir allt för överflödig eller helt enkelt inte tas med i bedömningen. Behandlingsriktlinjer är heller inte alltid anpassade till den prehospitala kontexten.

72. Det finns ett stort behov av behandlingsriktlinjer inom ambulanssjukvård, förklara varför?

 • Det är en komplex kontext som vården utförs i. Vården bedrivs långt ifrån medicinsk support, i skiftande miljöer, patienterna har ett stort spektrum av symtom, personal har skiftande utbildning och vårderfarenhet.

73. Vad är ett stort problem med de behandlingsriktlinjer som används?

 • Det finns en låg grad av evidens (uppskattningsvis är cirka 4% baserade på prehospitala studier)

74. Utvärdering av ett utfört ambulansuppdrag har flera olika syften, beskriv vilka?

 • Agerade man rätt. Gjordes allt på ett patientsäkert sätt. Skedde relevanta behandlingsåtgärder?

75. Förklara begreppet etisk kompetens?

 • Att uppmärksamma, reflektera, analysera och ha handlingsberedskap för etiska problem
 
Läs mer...

from Frankology

According to the web, the happy birthday song is in its 125th year this year. That is a lot of happy birthdays. It's supposedly the most sung English song in the world. Nevermind it is sung in many languages across the world (the internet is American it seems).

Point is this, have you ever met a single soul who doesn't absolutely hate it? We hate being sung for and maybe hate singing it even more, it's a close call. How the hell then is it so popular and why is there always one dreaded twit who insist on everyone singing it? More than this, why do we all, always agree?

Occasionally we receive videos of the kiddie’s parties at my son's school. Everyone is always having a whale of a time until the infernal “let's all sing happy birthday” time! If they hate it as early as 3 why can't we get off it already?

Accept it sucks and move on.

 
Read more...

Anonymous

the stubble was rubbing against the cotton as the few mischievously surreptitious drops of pee had made a small wet circle on the new panty. oh those drops always escape the last ditch dabbing, don't they?

travel had forced the sharp and hard growth on the misty mounds ensconced in fresh cotton.

onsite consultants had missed the delivery and escalations were flying all over. as the lone platinum level consultant in the small boutique firm “Intuitive Consulting”, i now had to do the rear guard. RCA – root cause analysis – was due tomorrow.

raymond smith was bleeding. director of sales at FNDC, the retail manufacturer, he needed to get the ecommerce site up and running two weeks back.

escalations, the stubble and wet patch.

 
Read more...

from bhartiye

भारतीय उवाच २ – using morality to institute dictatorship

at the second dadachanji memorial debate, the attorney general of india talked about the fetish of indian courts with constitutional morality. and in the facade of this 'constitutional morality', the courts have “garnered to itself vast powers, which no one apex court in the world has ever exercised”.

further he surmised that the supreme courts interpretation of article 142 has been such that it considers itself “above the law”. (http://bit.ly/2PsHdeA)

the kesavananda bharati judgement had dealt a “deathblow.to the supremacy of the parliament” and ensured that the government could not change that structure.

for some reason the courts and the judiciary have assumed that they are the keepers of our collective morality. that because there is illiteracy – voters who choose the government – they cannot be trusted with decisions on moral principles. that is nonsense! illiteracy is one thing, wisdom is another.

there is no reason why the voter who changes governments and has installed a common man who once sold tea and was not educated in fancy universities – cannot know what is good for him and what is not.

sabarimala was one such case. sabarimala is an ancient temple with rituals and ways steeped in agama shastra and rules. something that court never once referred to while giving the decision! that has created misery untold. the devotees have been tortured and persecuted because court made an idiotic decision which had no relevance in tradition or in rules by which that place was consecrated.

the day is coming when indian judiciary, which acts day by day as marie antoinette – throwing its moral superiority over others that it thinks are of inferior intellect and wisdom – will face a people's revolt that will be difficult to quell. and even that will be a sad day.

... you cannot create a storm and then complain about the high seas turning violent. storming of the bastille challenged the absolutism of the ruling class which was deaf, insensitive and cut off from the populace.

when the law becomes deaf, nature storms bastilles.

 
Read more...

from DEFCON 201

.::“HoHoCon” — DEFCON 201 Meet Up — December 2018::.

=================================================

Date: December 21st, Friday

Time: 7:00 PM — 10:00 PM

Location: WHEALTH Cafe (615 Pavonia Ave, Jersey City, NJ)

Facebook: https://www.facebookcorewwwi.onion/events/317237319002676/

Meet-Up (CLEAR NET): https://www.meetup.com/DEFCON201/events/257085579/

Medium (CLEAR NET): https://medium.com/@defcon201/defcon-201-meet-up-december-2018-hohocon-9db9e31883c1

Hackaday (CLEAR NET): https://hackaday.io/pages/207708

=================================================

“Cliff Stoll My K0DEZ!@$#!”

It’s the end of the year where we celebrate and be merry (and patching, tons of patching) so DEFCON 201 is throwing a fun event for the occasion. Hack the halls with bows of OpenBSD workshops, hot coco (and depending on the turnout a very large pizza), Super Smash Bros Ultimate, plus a look at DC 201’s future in 2019!

About our meet-up location WHEALTH & CO. CAFE in Jersey City:

Centered right at the heart of the Journal Square PATH STATION with mobile accessibility, coffee and food, inside and outside areas and a passion for the hacker community. BONUS, our venue is allowing us to BYOB so continue that tradition!

Again, if you like to do a talk at our meet ups our collaborate with our staff and members in a project partnership shoot us a email at:

INFO {at} DEFCON201 [DOT] ORG

=================================================

.::AGENDA & SCHEDULE::. 7:00pm — 8:00pm Meet & Greet & GPG Keysigning Party 8:00pm — 8:10pm DEFCON 201: 2018 In Review & Onward Into 2019— Sidepocket 8:10pm — 9:00pm OpenBSD and You— Dr. Brian Callahan 8:50pm — 9:55pm Open Workshops + Projects 9:55pm — 10:00pm END OF OFFICIAL MEET UP

.::OPEN PROJECTS::.

OpenBSD VM/Hard Disk Install — Dr. Brian Callahan

DEFCON 201 VIDEO FILMING — Sidepocket, GI Jack & Xio

.::LIGHTNING TALKS::.

DEFCON 201: 2018 In Review & Onward Into 2019 :..>Another year has gone by and we are super close to our Two Year Anniversary in March! We will review our ups and downs in 2018 and the improvements, new projects and bold new ventures in 2019!

:.>Bio: A Co-Founder of DEFCON 201, an open group for hacker workshop projects in North East New Jersey, Sidepocket is constantly wanting to help people to get better at whatever they want to do and learn. He also has a history with NYC 2600, Radio Statler at Hackers on Planet Earth, Phone Losers of America, Museum of Urban Reclaim Spaces and The Yes Men. Find out more about DEFCON 201 at: http://www.defcon201.org

OpenBSD and You :..>If you’ve ever used TCP/IP or vi (among many other foundational technologies), you have directly benefited from the work of *BSD, a series of Unix projects that have continued unabated since 1976. If you have used OpenSSH, LibreSSL, tmux, or sudo (among many others), you have directly benefited from the work specifically of OpenBSD, one of the current branches of BSD Unix. In this talk, we will discuss how OpenBSD fits into your daily lives, how and why it’s here to stay, some of the more well-known technical specialties of OpenBSD, and dive into some fun surprises. If you have any preconceived notions of OpenBSD, be prepared to have them smashed! (or totally reinforced, depending :) ).

:.>Bio: Brian has been an OpenBSD developer since early 2013. He mostly focuses on third-party ports and packages but also has interest in a few userland tools and exotic hardware support, and is especially committed to teaching new potential developers. He is an admin for the New York City *BSD User Group and one of the administrators of Devio.us, the free OpenBSD shell provider. When not working on OpenBSD, he is a classically trained bassoonist who still regularly performs.

Brian grew up in Central NJ but managed to escape to upstate NY. He is a Professor in the IT & Web Science program at Rensselaer Polytechnic Institute in Troy, NY.

.::OPEN PROJECTS::.

OpenBSD VM and/or Bare-Metal Installs :..>If you are interested in exploring the OpenBSD *BSD operating system platform, our speaker Dr. Brian Callahan will assist in doing Virtual Machine and/or Bare-Metal Installs on the machine of your choice and give you a tour of the operating system.

:..>What To Bring: Any laptop or device that can handle a *BSD install with a recommended 8 gigabytes or more memory storage space. If installing to a Virtual Machine, any of the common popular VM’s(qemu, virtualbox, etc.) will work. If installing to the hard drive or external memory, any x86 machine is will work(though an Intel GPU variant is preferred).

DEFCON 201 VIDEO FILMING :..>DEFCON 201 will expand into video media in late September. We will be launching various videos including an Introduction, Member Spotlights, Archived Lightning Talks, Tutorials, Directions and more on the DTube, Vimeo and YouTube Mirror platforms. We will also have downloadable copies on the DEFCON 201 NextCloud of select media for DEFCON 201 Members who want hard copies of videos. If you want to be in the Introduction, Member Spotlights or Archive Lighting Talks you can inquire into us about signing our DEFCON 201 Consent Forums and we will walk you through the process. Those who have not signed our DEFCON 201 Consent Forums during meetings will NOT be recorded in Video or Audio as per our policy. Furthermore, any instances of media recording photo/video/audio via DEFCON 201 Staff will be alerted to all president attendees beforehand prior to recording.

=================================================

::END OF LINE::

 
Read more...

from DEFCON 201

::HELLO WORLD::

Welcome to the DEFCON 201 WriteAs Blog!

DEFCON 201 is the Area Code 201 (North East New Jersey) chapter of the global DEFCON GROUPS (https://www.defcongroups.org) organization. We meet up every THIRD FRIDAY of EVERY MONTH at MakerBar (http://www.makerbar.com) Hoboken NJ from 7:00 PM to 10:00 PM to work on hardware/software/construction projects. Projects include everything from coding to network set up, soldering electronics to sewing and everything in between. We also hold special events all over New Jersey and attract hackers, phreaks, nerds, geeks, sympathizers, and more unlabelable folks.

We started this WriteAs blog (which will/is linked to our website Onion instance at COMING SOON) to not only reach out to our members in real time about meet up events but also to reply to various hot topics in the hacker community AND to highlight articles from our members about various topics.

You can find us all over Social Media at:

Twitter: https://twitter.com/defcon201nj

Forums: https://forum.defcon.org/forum/general-area/defcon-group-forums-and-or-links/u-s-defcon-group-forums-and-or-links/dc201-hoboken-nj

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1743426829004414/

Mastadon: https://hostux.social/@defcon201

GitHub: https://github.com/defcon201

Hackaday: https://hackaday.io/defcon201

SEE YOU AT A FUTURE MEET UP!

— Sidepocket, Co-Founder of DEFCON 201

 
Read more...

from literary limerence

rose

#feature

Everybody falls for the charm of a manic pixie. How can you not love those big dark eyes and childish laughter? Kissing in a tent in the woods, frolicking in blue waters and white sand, counting endless summer days – it's the deal that you sign up for when you date one.

But a few weeks on, you notice something strange.

“What is happening to you?” you ask, as her voice breaks over the phone and tells you about something that you said or did which upset her.

It's a puzzle: the beautiful bud suddenly has thorns; the light pink petals suddenly become dark crimson. This isn't the stemmed flower that you plucked and put in a vase.

Maybe you fail to realize that she is, in fact, a multi-dimensional person.

Or maybe you never fully grasped the news, “I've been diagnosed with bipolar, twice.”

What is going on in a depressed girl's mind?

When a bipolar girl gives you the emotional tantrums, it is sometimes a good sign because it means she is trusting you with her feelings.

However, please understand that she might also be thinking and feeling all these other thoughts simultaneously:

She is sabotaging your relationship by being an emotional freak.

Low self-esteem comes with depression. So does self-blaming and feeling like being the root and cause of all troubles and issues.

You are capable of loving only the happy side of her.

Depression has a knack for making you feel worthless. It makes you feel undeserving of love and that nobody is capable of loving you to begin with, because you're such a worthless, pain-in-the-ass creature.

She must not display any form of weakness anymore; it is a turn off.

Thinking that her depression pushes you away, she wears a mask to hide her true emotions, or maybe she will just completely withdraw.

Nobody ever loves a sad, depressed girl.

It's a reality. People with bipolar carry depression – plus a host of other unpleasant symptoms – as a baggage. More often than not, nobody is willing to stay or carry it with them.

Sometimes, they just leave you before you leave them.

“Everybody has a baggage; bipolar disorder just has a name.”

Like all mature relationships, those involving bipolar disorder need endless support, mutual understanding, love, patience, and kindness.

It can be nerve-wracking compared to “normal” relationships, because bipolar disorder can change and affect a person's mood to a point that you could barely recognize them.

The beautiful bud that you met in the summer could become a cactus in the next few months.

How to deal with bipolar mood swings

Should this happens, be strong in your resolve and offer assurance that you will continue to love and stay together.

Never make them feel misunderstood and unaccepted; just let them speak. Let them cry, offer a shoulder, don't be quick to judge.

When the tears have dried and the tantrums subsided, when your beloved has started taking care of herself again — you will again see sunbeams and rainbows shining through her eyes.

Upon learning that she can rely on you to offer support in difficult times, your relationship will grow stronger. She will become determined to do her best and become a better person – for herself and for your relationship.

Maybe someone can love a depressed girl, after all.

 
Read more...

from The Monday Kickoff

Welcome to this week's edition of the Monday Kickoff, a collection of what I've found interesting, informative, and insightful on the web over the last seven days.

A little news: starting January 9, 2019 I'll be publishing an email newsletter called Weekly Musings. The bulk of the newsletter will be a short essay — weighing in at anywhere from 500 to 1,200 words — on whatever topic caught my interest over the previous seven days. I'm hoping it'll be an interesting and edifying ride.

You can get in on the ground floor of Weekly Musings by subscribing here. And, no, I won't use your email address for anything other than the newsletter. Promise!

Let's get this Monday started with these links:

Algorithms and Us

Autonomous Everything: How Algorithms Are Taking Over Our World, wherein security expert Bruce Schneier explores how our dependency on automated systems causes problems, and opens doors to even bigger problems.

Decision Engines, wherein John Menick weaves a fanciful essay fiction that takes us through various scenarios showing how self-driving vehicles could become deadly hazards to unsuspecting pedestrians.

God is in the machine, wherein we discover what algorithms are, get a high-level look at how they work, and learn that even the people crafting algorithms sometimes don't know what their creations do or can do.

Arts and Literature

The Radio Auteur: Joe Frank, Ira Glass, and Narrative Radio, wherein we get a glimpse into the evolution of two similar, yet quite different, radio raconteurs and how those similarities and differences made for some innovative radio.

Little Bits of Paper Everywhere: An Oral History of Snipehunt Magazine and Kathy Molloy, wherein we get a glimpse at the quarterly magazine that helped shape the tenor and taste of the art scene in Portland in the 1990s, and learn about the woman who was the magazine's driving force.

Grandville, Visions, and Dreams, wherein we're introduced to the stunning, often biting, but always fascinating and innovative work of the 19th century French graphic artist J.J.Grandville.

Science

Rewritable Paper, wherein we find out about a new way to save trees: paper that isn't paper, which you can print on and then erase and then print on again. Science to the rescue once more.

Neanderthals were no brutes – research reveals they may have been precision workers, wherein we learn that Neanderthals were actually a lot more similar to modern humans than we've been led to believe, right down to how they gripped and used objects.

The Race to Reinvent Cement, wherein we learn how researchers and startups are trying to perfect a form of cement that lowers or eliminates the CO2 emissions associated with the process of creating this most important building material.

And that's it for this Monday. Come back in seven days for another set of links to start off your week.

Scott Nesbitt


If you enjoy The Monday Kickoff, please consider supporting it by buying me a coffee or a smoothie, or making a micropayment via Liberapay or PayPal. Even if you don't, I'll keep doing this. Your support (even if you just read this space) is appreciated!


The Monday Kickoff is licensed under CC0 Public Domain.

 
Read more...

from Berichten met poging tot inbraak

Beste Anti P

We zijn ontzettend lang samen geweest. D'r waren 4 van je. Ik begon met Orap. Och nou. Ik weet niet meer hoe je er uit zag. We kwamen elkaar tegen toen ik in de war was. Ik had betrekkingswanen. Ik had al heel lang sombere gevoelens en had niet zo veel zin om door te gaan, toen gebeurde er iets in mijn lijf. De ene prikkel volgde de andere en opeens had ik er honderd tegelijk. Gelukkig was er een dokter en nog 1 en nog 1 en die stelde ons aan elkaar voor. Ik en jij, Orap. Ik werd dik en stram en rustiger en de prikkels namen af. Mijn magere fitte lijf kreeg dankzij jou een verrekking. Daardoor moest ik rust houden en werd nog dikker. Ik was ook wat kwijt, iets levendigs. Bewoog me als een robot. Nou toen ging je weg en een dokter stelde me voor aan Risperdal. Je was oranje, klein, handzaam ik had er een plastic doosje bij met vakjes. Iedere dag wist ik dan precies hoeveel ik je nodig had. De dikke ik werd weer mager, de verrekking herstelde. Ik was heel veel jou opeens en erg weinig mij. Ik was niet veel. Ik voelde niets of wat ik voelde kwam niet door. Je bent defensief, tegen prikkels. Werkt heel goed. Ik voelde niks, zelfs geen Hollow Man. Ik wist dat jij de bepalende factor was van die nietserigheid. Ik moest je kwijt, meteen. Toen je weg was overvielen me alle prikkels, alle gevoelens, ik was opeens bang. Meer niet vooral bang dat ik weer 100 prikkels zou krijgen die me betrokken in wanen, ik had ze niet. Ik kwam bij een dokter die zei de beste remedie tegen bang is als ik zeg dat jij niet bang bent maar ziek in je hoofd, nog zieker dan je al was. Toen kwam Zyprexa.. o o wat ben jij net als Risperdal. Maar ik sliep. Iedere dag 8 uur precies. Ik ging liggen sliep en werd wakker in een vies zweterig bed. Droomde niets, ik zweette. Ik voelde niks, ik deed alles op de tast. Bleef precies hetzelfde, ik had geen bewuste ervaringen. Ik was ergens en kwam net zo terug. Geen verschil voor en na. Dat ben jij, dat doe jij Zyprexa. Niet ik. Ik weet nu zonder jullie wie ik ben, wat ik voel en ben daar zo blij om, zelfs al voel ik me super kut dan nog denk ik in een klein deel van mijn hersenen. Joepie. Ik voel! (me super kut). Dat kon niet met jullie, jullie gezelschap is smorend, dof, saai, dom en waardeloos. Het idee is dat jullie tegenhouden wat me uit mijn evenwicht zou brengen, maar jullie houden alles tegen. Dus was er ook geen evenwicht. Ik kon wel wat, als het maar eenvoudig was, opstaan kon ik, simpel werk, masturberen, concert bezoeken, ik kon doen alsof. Gevoelens moest ik maken met extreme experimenten, dan voelde ik mijn hart te keer gaan. Ik kon me wel min of meer schamen voor dit gedrag. Bang zijn is een zeer primitieve emotie, die zelfs met jullie niet kapot is te krijgen, wel te negeren. Ik hield jullie 15 jaar bij me, 15 jaren trouw, met die ene crisis dan. Trouw aan wat? Wie? De laatste van jullie was Abilify. Klinkt goed zo'n naam, goed genoeg om er mee te stoppen. Had ik jullie nog, was dit er niet, werkte ik nog op dezelfde plek, woonde in dezelfde portiekflat, dit blog was er niet, wat er zou zijn waren eindeloze dagen vol documenten die ook digitaal moesten worden, vol nep werk, subsidie baan, alleen zonder te beseffen hoe alleen, ongelukkig zonder te weten hoe ongelukkig, zonder ook maar enig echt idee wat jullie doen.... Tegenhouden, remmen, belemmeren, blokkeren, afbreken, dom houden, ervaringen onthouden, opsluiten. Jullie zijn klein, komen in milligrammen, de mensen die jullie verstrekken hebben geen idee hoe goed jullie werken en wat jullie eigenlijk doen. Ze verbergen het, zeggen dat het niet anders kan. Kleine opdonders zijn jullie. Kost ook nog veel. Wat was het, 140 Euro per pakje en wat krijg je daar niet voor. Gouden bergen, maar niet voor mij. Het is dat mijn ouders van me houden, anders had ik niets gehad. Zij zagen mij door ogen van liefde, ook al was ik er eigenlijk niet. Dat zeggen de dokters niet, wij geven u kind nu een middel waardoor hij op lange termijn veel minder zal functioneren, zijn wanen gaan over maar daarna is hij anders, dat komt door zijn ziekte, de negatieve symptomen.. want wij willen niet erkennen dat dit door anti p komt. Dat wij hersenen manipuleren, renoveren, belemmeren, dat we moedwillig verzwijgen dat we u kind uit voorzorg troep blijven geven die het leven er voor hem en jullie niet beter op zal maken. Dit spul maakt hem echt niet gelukkig maar hij is tenminste niet in de war. Doet geen rare dingen zoals voelen, denken, blogs schrijven, fietsvakanties, festivals, waardig werk eisen, genieten, risico's nemen, vrijen, vrienden maken, hardrennen, praten, beleven. Gelukkig hebben wij dat met anti p 15 jaar weten te voorkomen.

 
Read more...

from bhartiye

भारतीय उवाच १

bharat is under attack. at the forefront of this attack is the judiciary. they use the instrument of 'contempt of court' to push people to relinquish their freedom of expression and speech. it is no longer possible to criticize and point out at the judges in india to bring out the rampant corruption, judicial over-reach and extreme tyranny.

all this has been facilitated by the regimes gone by. they have subverted the judiciary and also created an enclosed monster which brooks no intervention from other pillars of democracy. meanwhile, the regimes gone by have ingratiated the judiciary with postings, nepotist appointments, and informal relationships.

the time has come to point out the obvious and share the सत्य.

 
Read more...

from Positive Thoughts

If you haven't heard of this book it is amazing! I've only read the first couple chapters and I'm hooked. Originally this book is featured on Wattpad with 200 million reads.... 200....million!

It's literally a phenomenon. I'm not sure how it all happened but the book has literally been translated in 6 different languages. The girl who wrote a review that's printed on the book, Anna Todd, is a well known author within the wattpad community. Her story, “After” is actually coming out in theaters this coming April! I'm excited for both of them especially Chasing Red, which I hope the author gets a movie contract soon.

When I found this book at my local Barnes and Noble I was excited to get the last copy. One day I hope one of my stories will get the same recognition as this book.

Forgot to mention Chasing Red is romance book about this guy named Caleb falling in love with Veronica, AKA Red, after one encounter at a club. You can read it for free on wattpad or check out your local B&N to read it.

 
Read more...

from Positive Thoughts

It took a few days to find an editor. I've been looking on Fivver and the prices are ridiculous! It makes me wonder for other self published authors who they hire because the gigs I see on Fivver doesn't really help. If you're writing a young adult novel it's usually about 200-300 pages or more. The gigs on Fivver are literally, “$150 editing/proofreading 10,000 words” Then I try to contact some people I wouldn't get a response at all and I'm not sure why. My book isn't even that long.

My book is an erotica/romance with almost 30,000 words which equates to 87 pages using normal font style and size. I'm in the process of working with an editor right now and the service was almost $160. I've always dreamed of becoming an author so to me that's a small price to pay. I'm definitely going to try to format the book myself. Also my cover is being worked on. I'm very excited to see everything coming together! I think I would cry the day I have the physical copy of my book in my hand.

Until then it's a dream in progress. If you'd like to read my story here's the link: wattpad.com/lauradunauthor

The story is “My Roommate”

 
Read more...

from forced to observe

In an attempt to salvage what's left of my social skills and my overall fulfillment, I will be taking a break from social media from 1/01/19 – 6/01/10.

After that period I will assess whether it's worth rejoining any platform. I've expressed this to some people who's rebuttal is usually “everything is okay in moderation”. But what good is social media in moderation? Does a moderate amount of social media increase one's sense of well-being?

Many say that social media is so new that we don't know how it will affect us. From where I'm standing, I've seen enough evidence.

Part of why I feel reluctant to delete a social media account is because it is one's creation. It's like a painter burning their art or a writer deleting their files.

But I don't like the game of having the best social media account. I do like the game (regardless of how bad at it I am) of writing the best song. I like the competition in art because I willingly take it on. The competition in social media on the other hand, is like being a prisoner thrown into the arena with a lion.

#2019goal

 
Read more...

Join the writers and thinkers on Write.as

Start writing or create a blog